State and City

Andhra Pradesh

Bihar

Chhattisgarh

Gujarat

Haryana

Himachal Pradesh

Jharkhand

Karnataka

Madhya Pradesh

Maharashtra

Odisha

Punjab

Rajasthan

Tamil Nadu

Telangana

Uttar Pradesh

Uttarakhand

West Bengal